KFS szkolenia 2022 – dofinansowanie KFS

Fundacja Jestem Chcę Mogę  wspiera rozwój przedsiębiorczości i pomaga firmom w pozyskaniu środków finansowych na kształcenie i podnoszenie poziomu kwalifikacji. Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie realizacji projektu.

Specjalizujemy się w pisaniu wniosków o granty i dotacje na terenie całej Polski. Pomożemy Ci w:

 • napisaniu wniosku o dofinansowanie

 • przeprowadzimy doradztwo

 • przygotujemy komplet dokumentów rozliczeniowych 

2.  Priorytety wydatkowania środków KFS Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

do wykorzystania 177 470 tys. zł

 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej,

 2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,

 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,

 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,

 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.     

3.Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS  Rada Rynku Pracy do wykorzystania 44 367 tys. zł

 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Image by Austin Distel

KFS – przeznaczenie środków

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Dotacje przyznawane są przedsiębiorcom – pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń podejmowanych przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jeśli potrzebujesz pomocy

w pozyskaniu finansowania,

skontaktuj się z nami!

 

Tel.: 577 876 484

E-mail: fundacjajcm@gmail.com

Image by Tyler Franta

1. Dla kogo przeznaczone jest wsparcie z KFS?

 • O sponsorowanie może ubiegać się każdy pracodawca, czyli osoba prawna, która zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.                 

 • Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Dokumenty tożsamości